C U P R I N S

TITLUL V

TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI

9

Capitolul 20. IZVOARELE DREPTULUI

9

SECŢIUNEA I. I. Conceptul izvorului de drept

9

SECŢIUNEA II. Clasificarea izvoarelor de drept

13

1. Generalităţi

13

2. Unele criterii de clasificare a izvoarelor de drept

15

3. Sistemul izvoarelor de drept

17

SECŢIUNEA III. Izvoarele dreptului la etapa contemporană

25

1. Actul normativ -principalul izvor de drept

25

Capitolul 21. PROCESUL DE CREARE (ELABORARE) A DREPTULUI.

TEHNICA ELABORĂRII ACTELOR NORMATIVE

35

SECŢIUNEA I. Dialectica conţinutului şi a formei în drept.

Caracterul ştiinţific al elaborării normelor juridice

35

SECŢIUNEA II. Tehnica legislativă şi tehnica juridică

38

SECŢIUNEA III. Principiile şi etapele de elaborare a actelor normative

45

1. Principiile de elaborare a actelor normative

45

2. Etapele procesului de elaborare a actelor normative

55

SECŢIUNEA IV. Părţile constitutive şi structura internă a actelor normative

57

SECŢIUNEA V. Sistematizarea actelor normative

59

Capitolul 3. SISTEMUL DE DREPT

65

SECŢIUNEA I. Noţiunea de sistem al dreptului

65

SECŢIUNEA II. Componente ale sistemului de drept

71

SECŢIUNEA III. Divizarea dreptului în drept public şi drept privat

78

SECŢIUNEA IV. Dreptul intern şi dreptul internaţional

81

SECŢIUNEA V. Sistemul de drept şi sistemul legislaţiei. Sistematizarea dreptului

83

SECŢIUNEA VI. Ramurile dreptului contemporan

86

SECŢIUNEA VII. Mari sisteme de drept contemporane

89

Capitolul 23. PRINCIPIILE Şl FUNCŢIILE DREPTULUI.

EFICACITATEA DREPTULUI

97

SECŢIUNEA I. Noţiunea de principiu al dreptului

97

SECŢIUNEA II. Sistemul de principii ale dreptului

102

1. Clasificarea principiilor dreptului

102

2. Consideraţii generale asupra unor principii

105

SECŢIUNEA III. Funcţiile dreptului

112

1. Conceptul de funcţii ale dreptului

112

2. Clasificarea funcţiilor dreptului şi caracteristica lor

113

3. Eficacitatea dreptului

116

Capitolul 24. RAPORTUL JURIDIC

121

SECŢIUNEA I. Conceptul, particularităţile, tipurile şi premisele apariţiei raportului juridic

121

1. Conceptul raportului juridic

121

2. Particularităţile raportului juridic

124

3. Clasificarea raporturilor juridice

129

4. Premisele apariţiei raportului juridic

132

SECŢIUNEA II. Structura raportului juridic

134

1. Obiectul raportului juridic

135

2. Subiecţii raportului juridic

137

3. Conţinutul raportului juridic

148

SECŢIUNEA III. Faptele juridice

151

1. Conceptul şi tipurile faptelor juridice

151

Capitolul 25. ACTUL JURIDIC

156

SECŢIUNEA I. Conceptul, trăsăturile şi clasificarea actelor juridice

156

SECŢIUNEA II. Condiţiile de valabilitate şi nulitatea actelor juridice

163

SECŢIUNEA III. Încheierea actelor juridice sub condiţie. Reprezentarea

175

Capitolul 26. REALIZAREA DREPTULUI

178

SECŢIUNEA I. Conceptul de realizare a dreptului

178

SECŢIUNEA II. Formele de realizare a dreptului

182

1. Realizarea dreptului prin activitatea de executare şi respectare a legilor

184

2. Realizarea dreptului prin aplicarea normelor juridice de către organele statului

186

SECŢIUNEA III. Aplicarea dreptului ca formă de realizare a dreptului

193

1. Generalităţi

193

2. Acceptarea regulilor de drept de către cei interesaţi

194

3. Rolul instanţelor judiciare

199

SECŢIUNEA IV. Lacunele în drept. Analogia legii şi analogia dreptului

206

Capitolul 27 INTERPRETAREA NORMELOR DE DREPT

210

SECŢIUNEA I. Interpretarea normelor de drept - parte integrantă a procesului de aplicare a dreptului

210

SECŢIUNEA II. Forme şi metode de interpretare a normelor de drept

216

1. Forme de interpretare a normelor de drept

216

2. Principii şi metode de interpretare a normelor de drept

220

3. Reguli de interpretare a normelor de drept

229

SECŢIUNEA III. Necesitatea interpretării normelor de drept

231

SECŢIUNEA IV. Obiectul interpretării normelor de drept

233

SECŢIUNEA V. Reglementarea juridică a interpretării normelor de drept

235

SECŢIUNEA VI. Interpretarea normelor de drept în diferite ramuri de drept

236

SECŢIUNEA VII. Rezultatul interpretării normelor de drept Litera şi spiritul legii

237

SECŢIUNEA VIII. Abuzul de drept şi frauda de lege

238

Capitolul 28. CONŞTIINŢA JURIDICĂ Şl CULTURA JURIDICĂ

241

SECŢIUNEA I. Conceptul, structura, funcţiile şi conţinutul conştiinţei juridice

241

SECŢIUNEA II. Noţiuni generale despre cultura juridică

252

Capitolul 29. LEGALITATEA, ORDINEA LEGALĂ Şl DISCIPLINA

260

SECŢIUNEA I. Conceptul şi garanţiile legalităţii şi ale ordinii legale

260

SECŢIUNEA II. Democraţia. Legalitatea, ordinea legală (de drept), disciplina

268

Capitolul 30. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ

273

SECŢIUNEA I. Răspunderea juridică - parte integrantă a răspunderii sociale

273

SECŢIUNEA II. Conceptul şi importanţa răspunderii juridice

277

SECŢIUNEA III. Principiile răspunderii juridice

282

SECŢIUNEA IV. Temeiurile (fundamentul) tragerii la răspundere juridică

286

SECŢIUNEA V. Finalitatea (scopul) şi subiecţii răspunderii juridice

294

SECŢIUNEA VI. Modalităţile (formele) răspunderii juridice

297

SECŢIUNEA VII. Cauzele care exclud răspunderea juridică

310

TITLUL VI

ACŢIUNEA DREPTULUI Şl STATULUI. TEORII Şl CURENTE ÎN GÎNDIREA JURIDICĂ

313

Capitolul 31. MECANISMUL REGLEMENTĂRII JURIDICO-STATALE

313

SECŢIUNEA I. Mecanismul reglementării juridico-statale

314

1. Conduita legală - scopul statului şi rezultat al acţiunii dreptului

314

2. Rolul statului în asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului

326

SECŢIUNEA II. Rolul statului şi al dreptului în asigurarea păcii şi înţelegerii sociale

336

1. Reglementarea normativă şi controlul de stat asupra activităţii asociaţiilor obşteşti

336

2. Asigurarea relaţiilor de parteneriat între cetăţeni, organizaţiile lor şi stat

340

3. Reglementarea juridică a relaţiilor interetnice

344

SECŢIUNEA III. Rolul statului şi al dreptului în asigurarea securităţii sociale

347

1. Societatea civilă, statul şi securitatea publică

347

2. Conţinutul măsurilor juridico-statale pentru asigurarea securităţii naţionale a statului şi a

securităţii publice

357

SECŢIUNEA IV. Statul, dreptul şi economia

359

1. Modelul libertăţii economice, reglementării liberale a economiei şi rolul dreptului

359

2. Controlul de stat asupra activităţii de antreprenoriat şi reglementarea juridică a relaţiilor de piaţă

363

SECŢIUNEA V. Statul, dreptul şi cultura

368

1. Rolul reglementării normative în domeniul culturii

368

2. Rolul legii la formarea culturii juridice

369

SECŢIUNEA VI. Statul, dreptul şi problemele globale ale omenirii

373

1. Caracteristica generală a problemelor globale la etapa contemporană

373

2. Statul, dreptul şi natura (ecologia)

376

3. Statul şi dreptul în procesul soluţionării problemelor internaţionale în condiţiile globalizării mondiale

383

Capitolul 32. TEORII Şl CURENTE ÎN GÎNDIREA JURIDICĂ

387

SECŢIUNEA I. Dreptul natural

388

1. Originile

388

2. Teologia creştină şi dreptul natural

399

3. Şcoala dreptului natural

405

4. Triumful dreptului natural

415

5. Eclipsa dreptului natural

418

6. Renaşterea dreptului natural

419

7. Actualitatea dreptului natural

421

SECŢIUNEA II. Şcoala istorică

423

SECŢIUNEA III. Şcoala utilitară

428

SECŢIUNEA IV. Şcoala sociologică, sau pozitivistă

432

SECŢIUNEA V. Pragmatismul

435

SECŢIUNEA VI. Alte teorii, concepţii şi curente de doctrină juridică

437

TITLUL VII

STATUL Şl DREPTUL REPUBLICII MOLDOVA LA ETAPA CONTEMPORANĂ

440

Capitolul 33. STATUL CONTEMPORAN REPUBLICA MOLDOVA

440

Capitolul 34. DREPTUL REPUBLICII MOLDOVA LA ETAPA CONTEMPORANĂ

452

ANEXĂ

CURRICULUM LA DISCIPLINA TEORIA GENERALĂ A STATULUI Şl DREPTULUI

473

I. Preliminarii

474

II. Obiectivele standard ale disciplinei

476

III. Administrarea disciplinei

477

IV. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor

478

V. Obiectivele de referinţă şi conţinuturi

480

VI. Sugestii pentru studenţi

488

VII. Evaluarea disciplinei

488

VIII. Referinţe bibliografice

490

Tematica seminarelor

521

Tematica tezelor anuale

542

Tematica tezelor de licenţă

565

Exemple de teste

567