C U P R I N S

Cuvînt înainte

15

Preliminarii

21

TITLUL l

OBIECTUL Şl BAZA METODOLOGICĂ A TEORIEI GENERALE A STATULUI Şl DREPTULUI

31

Capitolul 1.  TEORIA GENERALA A STATULUI Şl DREPTULUI. NOŢIUNI INTRODUCTIVE.

DREPTUL CA ŞTIINŢĂ. LOCUL Şl ROLUL TEORIEI GENERALE A STATULUI Şl

DREPTULUI ÎN SISTEMUL GENERAL AL ŞTIINŢELOR

31

SECŢIUNEA I.  Teoria generală a statului şi dreptului ca ştiinţă şi disciplină didactică:

caracteristică generală

31

§ 1.  Despre ştiinţă în general şi definiţia Teoriei generale a statului şi dreptului ca ştiinţă

31

§ 2.  Apariţia şi constituirea Teoriei generale a statului şi dreptului

34

§ 3.  Teoria generală a statului şi dreptului ca ştiinţă politică

35

§ 4.  Teoria generală a statului şi dreptului ca disciplină didactică

36

§ 5.  Funcţiile Teoriei generale a statului şi dreptului ca ştiinţă

39

SECŢIUNEA II.  Obiectul de studiu al Teoriei generale a statului şi dreptului

43

§ 1.  Obiectul general de cercetare al ştiinţelor juridice

43

§ 2.  Obiectul de studiu al Teoriei generale a statului şi dreptului

45

Capitolul 2.  METODOLOGIA JURIDICĂ

49

SECŢIUNEA I.  Baza metodologică a Teoriei generale a statului şi dreptului

49

§ 1.  Consideraţii generale

49

§ 2.  Metoda logică

53

§ 3.  Metoda istorică

57

§ 4.  Metoda comparativă

60

§ 5.  Alte metode aplicate în studiul dreptului

62

SECŢIUNEA II.  Locul şi rolul Teoriei generale a statului şi dreptului în sistemul general al ştiinţelor

65

§ 1.  Locul şi rolul Teoriei generale a statului şi dreptului în sistemul ştiinţelor sociale

65

§ 2.  Locul şi rolul Teoriei generale a statului şi dreptului în sistemul ştiinţelor juridice

71

§ 3.  Teoria generală a statului şi dreptului şi practica socială. Importanţa studierii dreptului

73

§ 4.  De la învăţarea dreptului la practicarea dreptului.

Despre profesiunile juridice în Republica Moldova

76

TITLUL II

ENCICLOPEDIA STATULUI Şl DREPTULUI

79

Capitolul 3.  PRINCIPALELE CATEGORII JURIDICE DESPRE STAT

79

3.1.  Definiţia statului

79

3.2.  Atributele statului

80

3.3.  Autorităţile publice

80

3.4.  Teritoriul

81

3.5.  Populaţia

81

3.6.  Suveranitatea

81

3.7.  Suveranitatea poporului

82

3.8.  Suveranitatea de stat

82

3.9.  Independenţa

83

3.10.  Independenţa naţională

83

3.11.  Forma de stat

83

3.12.  Forma orînduirii de stat

83

3.13.  Forma de guvernămînt

84

3.14.  Forma regimului politic sau de stat

84

3.15.  Democraţia

84

3.16.  Regimul antidemocratic, totalitar, autocratic

85

3.17.  Organul de stat

85

3.18.  Aparatul de stat

86

3.19.  Mecanismul statului

86

3.20.  Funcţiile statului

87

3.21.  Puterea de stat

87

3.22.  Puterea poporului

88

3.23.  Statul de drept

88

3.24.  Principalele trăsături definitorii ale statului de drept

89

3.25.  Sistemul politic

90

Capitolul 4.  CATEGORIILE JURIDICE DE BAZĂ ALE DREPTULUI

91

4.1.  Definiţia dreptului

91

4.2.  Izvoare ale dreptului

92

4.3.  Actul normativ

93

4.4.  Legea

94

4.5.  Actul normativ subordonat legii

96

4.6.  Principiile dreptului

98

4.7.  Legalitatea

99

4.8.  Ordinea legală

101

4.9.  Funcţiile dreptului

102

4.10.  Norma juridică

104

4.11.  Dispoziţia

105

4.12.  Ipoteza

106

4.13.  Sancţiunea

107

4.14.  Raportul juridic

107

4.15.  Raportul juridic

108

4.16.  Acţiuni

108

4.17.  Evenimente

109

4.18.  Actul juridic

109

4.19.  Dreptul obiectiv

111

4.20.  Dreptul subiectiv

112

4.21.  Obligaţia juridică

112

4.22.  Conştiinţa juridică

113

4.23.  Cultura juridică

114

4.24.  Ideologia juridică

115

4.25.  Psihologia juridică

115

4.26.  Realizarea dreptului

116

4.27.  Aplicarea dreptului

118

4.28.  Interpretarea dreptului

119

4.29.  Abrogarea

121

4.30.  Suspendarea şi derogarea

122

4.31.  Căderea în desuetudine

123

4.32.  Sistemul dreptului

124

4.33.  Instituţia juridică

125

4.34.  Subramura de drept

126

4.35.  Ramura de drept

126

4.36.  Sistemul legislaţiei

127

4.37.  Dreptul public şi drept privat

127

4.38.  Drept intern (naţional)

128

4.39.  Drept internaţional

128

4.40.  Sistematizarea

129

4.41.  Codificarea

129

4.42.  Încorporarea

130

4.43.  Fapta ilicită

131

4.44.  Răspunderea juridică

133

4.45.  Nihilismul juridic

135

4.46.  Lacunele în drept

135

4.47.  Coliziile în drept

136

4.48.  Analogia legii şi analogia dreptului

137

4.49.  Tehnica juridică

138

4.50.  Tehnica legislativă

139

TITLUL III

STATUL, DREPTUL Şl SOCIETATEA

141

Capitolul 5.  ORIGINEA STATULUI Şl DREPTULUI

141

SECŢIUNEA I.  Premisele sociale şi economice de apariţie a statului şi dreptului

141

SECŢIUNEA II.  Originea statului

146

§ 1.  Caracteristica puterii sociale din societatea prestatală

146

§ 2.  Descompunerea orînduirii primitive şi apariţia statului

147

SECŢIUNEA III.  Originea dreptului

148

§ 1.  Originea, apariţia şi dimensiunea istorică a dreptului

149

§ 2.  Primele legiuiri

151

§ 3.  Unele concepţii cu privire la apariţia dreptului

153

Capitolul 6.  STATUL ÎN SISTEMUL POLITIC Şl DE DREPT AL SOCIETĂŢII

156

SECŢIUNEA I.  Sistemul politic al societăţii

156

§ 1.  Conceptul şi elementele sistemului politic

156

§ 2.  Statul - element deosebit al sistemului politic al societăţii

166

SECŢIUNEA II.  Statul şi dreptul - elemente ale suprastructurii societăţii

169

Capitolul 7.  STATUL Şl DREPTUL - CORAPORTUL LOR

173

SECŢIUNEA I.  Coraportul dintre stat şi drept

173

§ 1.  Abordarea metodologică a problemei privind coraportul dintre stat şi drept

173

§ 2.  Influenţa statului asupra dreptului. Politica juridică a statului

181

§ 3.  Influenţa dreptului asupra statului

186

SECŢIUNEA II.  Independenţa relativă a statului şi dreptului

188

TITLUL IV

TEORIA GENERALĂ A STATULUI

191

Capitolul 8  CONCEPTUL, ESENŢA Şl TIPURILE DE STAT

191

SECŢIUNEA I.  Conceptul şi atributele statului

191

§ 1.  Statul şi societatea. Locul şi rolul statului în societate

194

§ 2.  Noţiunea şi definiţia statului

194

§ 3.  Atributele statului

202

SECŢIUNEA II.  Esenţa statului

208

SECŢIUNEA III.  Tipurile istorice de stat

210

Capitolul 9.  SCOPUL, SARCINILE Şl FUNCŢIILE STATULUI

213

SECŢIUNEA I.  Generalităţi

213

SECŢIUNEA II.  Funcţiile statului

215

§ 1.  Conceptul şi însemnătatea funcţiilor statului

215

§ 2.  Clasificarea funcţiilor statului

219

SECŢIUNEA III.  Legătura dintre scopul, sarcinile şi funcţiile statului

221

Capitolul 10.  FORMA DE STAT

224

SECŢIUNEA I.  Conceptul formei de stat

224

SECŢIUNEA II.  Elementele formei de stat

227

§ 1.  Forma orînduirii de stat

227

§ 2.  Forma de guvernămînt

234

§ 3.  Forma regimului politic sau de stat

240

Capitolul 11.  PUTEREA DE STAT

244

SECŢIUNEA I.  Conceptul, particularităţile şi structura puterii de stat

244

§ 1.  Conceptul şi particularităţile puterii de stat

244

§ 2.  Structura puterii de stat

248

SECŢIUNEA II.  Formele de exercitare a puterii de stat

254

§ 1.  Teoria separaţiei puterilor în stat

254

§ 2.  Particularităţile puterii legislative

258

§ 3.  Particularităţile puterii executive

261

§ 4.  Particularităţile puterii judecătoreşti

262

§ 5.  Formele de exercitare a puterii de stat

265

Capitolul 12.  MECANISMUL STATULUI. APARATUL DE STAT LA ETAPA CONTEMPORANĂ

ÎN REPUBLICA MOLDOVA

265

SECŢIUNEA I.  Conceptul mecanismului (aparatului) de stat

269

SECŢIUNEA II.  Principiile organizării şi funcţionării aparatului de stat

273

SECŢIUNEA III.  Structura aparatului de stat

286

Capitolul 13.  STATUL DE DREPT

286

SECŢIUNEA I.  Problematica privind statul de drept

286

§ 1.  Noţiunea „stat de drept": generalităţi

286

§ 2.  Evoluţia istorică a statului de drept

294

§ 3.  Primele idei cu privire la statul de drept

295

SECŢIUNEA II.  Principiile statului de drept

302

§ 1.  Principiul separaţiei puterilor în stat

303

§ 2.  Principiul supremaţiei legii

304

§ 3.  Principiul echităţii sociale şi egalităţii în drepturi

306

§ 4.  Alte principii ale statului de drept

307

SECŢIUNEA III.  Conţinutul statului de drept

309

SECŢIUNEA IV.  Problema constituirii statului de drept în Republica Moldova

310

Capitolul 14.  UNELE CONCEPŢII CU PRIVIRE LA ORIGINEA,

ESENŢA Şl FUNCŢIILE STATULUI

318

SECŢIUNEA I.  Concepţii cu privire la originea statului

318

§ 1.  Generalităţi

318

§ 2.  Teoria teologică sau teocratică

319

§ 3.  Teoria patriarhală

322

§ 4.  Teoria patrimonială

323

§ 5.  Teoria violenţei

323

§ 6.  Teoria organică (biologică)

324

§ 7.  Teoria rasială

326

§ 8.  Teoria contractului social

327

§ 9.  Teoria materialistă

329

§ 10.  Teoria psihologică

330

SECŢIUNEA II.  Concepţii cu privire la esenţa şi funcţiile statului

330

§ 1.  Teoria juridică a „statului-naţiune"

331

§ 2.  Teoria statului de drept şi naţional

331

§ 3.  Teoria statului de drept şi social

331

§ 4.  Teoria statului absolutist

332

§ 5.  Teoria elitelor

332

§ 6.  Teoria democraţiei pluraliste

333

§ 7.  Teoria „statului bunăstării sociale"

333

TITLUL V

TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI

335

Capitolul 15.  CONSIDERAŢII GENERALE DESPRE DREPT

335

SECŢIUNEA I.  Consideraţii privind dimensiunea teoretică şi definiţia dreptului

335

§ 1.  Generalităţi

335

§ 2.  Definiţia dreptului

338

§ 3.  Problematica dreptului

344

SECŢIUNEA II.  Natura sistemică a dreptului, corelaţia şi interdependenţa componentelor în

cadrul sistemului

345

SECŢIUNEA III.  Dreptul şi reglementarea juridică a relaţiilor sociale. Normativitatea juridică

350

SECŢIUNEA IV.  Particularităţile dreptului. Dreptul şi valorile sociale

353

§ 1.  Particularităţile generale ale dreptului

359

§ 2.  Particularităţile speciale ale dreptului

360

Capitolul 16.  EVOLUŢIA ISTORICĂ A DREPTULUI

361

SECŢIUNEA I.  Evoluţia istorică a dreptului

369

SECŢIUNEA II.  Tipurile istorice de drept

379

SECŢIUNEA III.  Unele viziuni noi cu privire la tipizarea dreptului

387

Capitolul 17.  DREPTUL ÎN SISTEMUL SOCIAL-NORMATIV Şl SPIRITUAI.

DREPTUL Şl STATUL

391

SECŢIUNEA I.  Dreptul ca norme şi spiritualitate

391

SECŢIUNEA II.  Sistemul normelor din societate

394

SECŢIUNEA III.  Corelaţia drept-stat în evoluţia istorică a acestor entităţi

396

SECŢIUNEA IV.  Dreptul şi politica

399

SECŢIUNEA V.  Dreptul şi normele obişnuielnice (obiceiurile)

402

SECŢIUNEA VI.  Dreptul şi morala

404

SECŢIUNEA VII.  Dreptul şi religia

408

SECŢIUNEA VIII.  Dreptul şi normele organizaţiilor nonguvernamentale

411

Capitolul 18.  NORMA JURIDICĂ

413

SECŢIUNEA I.  Noţiunea de normă juridică şi trăsăturile ei caracteristice

413

§ 1.  Conceptul de normă juridică, conţinutul şi definiţia ei

413

§ 2.  Caracteristicile (particularităţile) normelor juridice

420

SECŢIUNEA II.  Structura normei juridice

426

SECŢIUNEA III.  Clasificarea normelor juridice

435

§ 1.  Generalităţi

435

§ 2.  Criteriile de clasificare a normelor juridice

436

SECŢIUNEA IV.  Norma juridică şi articolul actului normativ

441

Capitolul 19.  ACŢIUNEA NORMELOR JURIDICE (a actelor normative)

ÎN TIMP, SPAŢIU Şl ASUPRA PERSOANELOR

443

SECŢIUNEA I.  Acţiunea normelor juridice în spaţiu

443

SECŢIUNEA II.  Acţiunea normelor juridice în timp

448

SECŢIUNEA III.  Acţiunea normelor juridice asupra persoanelor

458