CUPRINS

 

Prefaţă

6

Tema 1.  Obiectul de studiu şi metodele teoriei economice

1. 1.  Esenţa economiei

7

1. 2.  Evoluţia obiectului de studiu al teoriei economice

9

1. 3.  Metodele de cercetare, categoriile şi legile economice

11

1. 4.  Funcţiile teoriei economice. Politici economice

13

Tema 2.  Activitatea economică şi elementele ei de bază

2.1.  Nevoile umane şi clasificarea lor

17

2.2.  Resursele economice şi bunurile economice

18

2.3.  Fazele activităţii economice

20

Tema 3.  Evoluţia formelor de organizare ale activităţii economice

3.1.  Conţinutul proprietăţii. Tipurile şi formele de proprietate

23

3.2.  Economia naturală şi caracteristicile ei

25

3.3.  Apariţia şi caracteristicile economiei de schimb

26

3.4.  Banii şi funcţiile lor

27

3.5.  Sistemele economice şi caracteristica lor

29

Tema 4.  Întreprinderea ca celulă de bază a economiei

4.1.  Definirea întreprinderii şi caracteristicile ei

34

4.2.  Clasificarea întreprinderilor

36

4.3.  Indicatorii de bază ai activităţii întreprinderii

41

Tema 5.  Factorii şi costurile de producţie

5.1.  Factorii de producţie tradiţionali: munca, natura, capitalul

45

5.2.  Neofactorii de producţie şi particularităţile lor

50

5.3.  Combinarea şi substituirea factorilor de producţie

52

5.4.  Productivitatea factorilor de producţie şi legea

randamentelor neproporţionale

54

5.5.  Costul de producţie şi căile de reducere a lui

56

Tema 6.  Esenţa, structura şi infrastructura pieţei. Concurenţa

6.1.  Piaţa şi caracteristicile ei

64

6.2.  Cererea şi factorii ce determină mărimea ei.

Legea şi elasticitatea cererii

68

6.3.  Oferta şi factorii ce determină mărimea ei.

Legea şi elasticitatea ofertei

72

6.4.  Interacţiunea dintre cerere şi ofertă şi echilibrul de piaţă

75

6.5.  Mecanismul formării şi modificării preţului.

Tipurile de preţuri

78

6.6.  Concurenţa şi tipurile pieţelor concurenţiale

80

Tema 7. Piaţa factorilor de producţie şi formarea

Veniturilor factoriale

7.1.  Piaţa muncii şi salariul

89

7.2.  Piaţa capitalului real şi dobânda

94

7.3.  Piaţa funciară şi renta

96

7.4.  Profitul ca recompensă a activităţii antreprenoriale

98

Tema 8.  Piaţa resurselor financiare

8.1.  Piaţa financiară şi structura ei

104

8.2.  Piaţa de capital: concepte, trăsături, structură.

Cererea şi oferta de capital

108

8.3.  Piaţa monetară, cererea şi oferta de monedă

122

8.4.  Sistemul de credit: esenţa, formele, funcţiile

124

8.5.  Sistemul bancar şi funcţiile lui.

Politica monetară a Băncii Centrale (cazul Republicii Moldova)

126

8.6.  Piaţa valutară

130

Tema 9.  Produsul naţional ca rezultat al activităţii economice

şi utilizarea lui

9.1.  Avuţia naţională şi produsul naţional

137

9.2.  Consumul: esenţa, formele, funcţiile, factorii, tendinţele

139

9.3.  Economiile: esenţa, rata medie şi marginală, motivele

142

9.4.  Investiţiile: esenţa, factorii, rolul economic.

Multiplicatorul şi acceleratorul investiţional

143

Tema 10.  Fluctuaţiile ca legitate a creşterii economice

10.1.  Factorii, formele şi tipurile creşterii economice

149

10.2.  Natura fluctuantă a creşterii economice.

Ciclurile economice

153

10.3.  Necesitatea, cauzele şi metodele intervenţiei statului

în economie

157

Tema 11.  Finanţele publice

11.1.  Finanţele publice: esenţa, trăsături şi funcţii

163

11.2.  Bugetul de stat şi structura lui.

Deficitul bugetar şi datoria publică

165

11.3.  Politica fiscală şi specificul ei în Republica Moldova

173

Tema 12.  Dezechilibrele economice şi orientările sociale

ale dezvoltării economice

12.1.  Teoria echilibrului economic general şt formele lui

de manifestare

181

12.2.  Şomajul şi formele lui de manifestare

184

12.3.  Inflaţia: esenţa, cauzele, formele, consecinţele.

Măsuri antiinflaţioniste

188

12.4.  Interacţiunea dezvoltării economice şi sociale.

Nivelul şi calitatea vieţii

194

Tema 13.  Economia în tranziţie şi reforma economică

în Republica Moldova

13.1.  Necesitatea şi modelele de tranziţie la economia de piaţă

199

13.2.  Direcţiile reformei economice în Republica Moldova

202

13.3.  Reforma agrară şi modificarea relaţiilor agrare

205

Tema 14.  Economia mondială şi integrarea Republicii Moldova

în circuitul economic mondial

14.1.  Conţinutul şi structura economiei mondiale contemporane

210

14.2.  Comerţul internaţional. Balanţa comercială şi balanţa

de plăţi externe

213

14.3.  Migrarea internaţională a forţei de muncă

217

14.4.  Cooperarea şi integrarea economică internaţională

219

14.5.  Sistemul monetar internaţional şi elementele lui de bază

223

14.6.  Căile de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană

şi în circuitul economic mondial

224