C U P R I N S

 

Partea I  RISCURI GENERATOARE DE SITUAŢII DE URGENŢĂ

12

TEMA 1.  Tipuri de riscuri generatoare de situaţii de urgenţă

13

1.  Definirea tipurilor de risc

13

2.  Clasificarea tipurilor de risc

14

3.  Factori de risc

15

4.  Efectele, impactul şi urmările riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă

17

TEMA 2.  Prevenirea şi stingerea incendiilor

19

1.  Noţiuni despre aprinderea şi arderea materialelor

19

1.1.  Arderea şi principiile ei

19

1.2.  Arderea substanţelor şi materialelor

20

1.3.  Aprinderea substanţelor şi materialelor

23

2.  Periculozitatea materialelor şi substanţelor

25

3.  Producerea şi evoluţia incendiului

27

3.1.  Noţiunea de incendiu

27

3.2.  Cauzele incendiilor

28

3.3.  Fazele evoluţiei incendiilor

30

4.  Acţiuni pentru prevenirea incendiilor

32

5.  Noţiuni şi acţiuni pentru stingerea incendiilor

33

5.1.  Substanţe de stingere

33

5.2.  Mijloace de stingere a incendiilor

35

5.3.  Procedee de întrerupere a procesului de ardere

36

5.4.  Metode, proceduri, procedee şi tehnici de stingere a incendiilor

36

TEMA 3.  Apărarea împotriva inundaţiilor şi a altor fenomene

meteorologice periculoase

38

1.  Tipuri de riscuri specifice

38

2.  Situaţii şi praguri de apărare caracteristice

39

3.  Măsuri de apărare împotriva incendiilor şi altor fenomene meteorologice

periculoase

41

TEMA 4.  Protecţia împotriva cutremurelor de pământ şi a alunecărilor de teren

44

1.  Cutremurele şi noţiuni conexe acestora

44

2.  Clasificarea cutremurelor

46

3.  Clasificarea alunecărilor de teren şi principalii factori de risc

50

4.  Măsuri şi acţiuni de protecţie antiseismică

51

TEMA 5.  Protecţia împotriva exploziilor

53

1.  Explozia - proces de ardere rapidă

53

2.  Substanţe şi amestecuri cu pericol de explozie

54

3.  Mijloace şi măsuri de protecţie împotriva exploziilor

56

3.1.  Echipamente electrice pentru medii cu pericol de explozie

56

3.2.  Sisteme şi mijloace de protecţie împotriva exploziilor

58

3.3.  Măsuri de protecţie antiexplozivă

60

TEMA 6.  Protecţia împotriva accidentelor, avariilor şi poluărilor cu

substanţe periculoase

62

1.  Autorităţi şi reglementări specifice

62

2.  Substanţe periculoase, clasificare şi noţiuni conexe

64

2.1.  Termeni, acţiuni periculoase şi fenomene cauzatoare de accidente

64

2.2.  Clasificarea substanţelor periculoase

64

2.3.  Indicatoare de pericol

68

2.4.  Clasificarea mărfurilor periculoase în transportul internaţional

69

3.  Măsuri de prevenire a evenimentelor ce implică substanţe periculoase

69

4.  Măsuri şi mijloace de decontaminare

70

5.  Accidente grave produse

70

TEMA 7.  Protecţia în caz de accidente nucleare şi urgenţe radiologice

73

1.  Radiaţii nucleare

73

2.  Tipuri de radiaţii

73

3.  Iradierea naturală şi artificială

74

4.  Efectele radiaţiilor

75

5.  Clasificarea evenimentelor ce implică surse nucleare

76

6.  Norme şi proceduri de protecţie în caz de accidente nucleare şi

urgenţe radiologice

77

7.  Măsuri de protecţie a populaţiei

80

TEMA 8.  Protecţia împotriva riscurilor biologice majore

81

1.  Riscuri biologice, tipuri şi indicii de gravitate

81

2.  Mari dezastre biologice

83

3.  Protecţia împotriva riscurilor biologice - problemă vitală

84

4.  Asistenţa medicală de urgenţă

86

5.  Asistenţa sanitar veterinară

88

TEMA 9.  Riscuri potenţiale pe timpul evenimentelor publice de amploare

şi în cazul eşecului utilităţilor publice

90

1.  Clasificarea evenimentelor publice de amploare

90

2.  Tipuri de riscuri potenţiale şi efecte principale

91

3.  Incendii şi alte situaţii de urgenţă produse în locaţii pentru evenimente publice

de amploare

92

4.  Măsuri preventive la evenimente publice de amploare

93

4.1.  Măsuri privind securitatea la incendiu a construcţiilor

93

4.2.  Măsuri preventive pe timpul utilizării construcţiilor

94

5.  Riscuri în cazul eşecului utilităţilor publice

96

TEMA 10.  Asanarea teritoriului de muniţia neexplodată şi

neutralizarea acesteia

98

1.  Reglementări specifice

98

2.  Cercetarea terenului şi detectarea muniţiilor rămase neexplodate

99

3.  Dezgroparea muniţiei neexplodate

101

4.  Dezamorsarea şi neutralizarea muniţiei rămase neexplodate

103

5.  Ridicarea şi transportul muniţiei rămase neexplodate

103

5.1.  Ridicarea muniţiei

103

5.2.  Transportul muniţiilor

105

6.  Depozitarea muniţiei rămase neexplodate

106

Partea a II-a  MANAGEMENTUL RISCURILOR DE INCENDIU

109

TEMA 11.  Metodologia privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor

de incendiu

111

1.  Reglementări specifice

111

2.  Managementul riscurilor de incendiu

112

3.  Stabilirea sistemului supus evaluării, nivelului de acceptabilitate a riscului

şi a metodei de lucru

113

4.  Identificarea pericolelor şi riscurilor de incendiu

114

5.  Estimarea, cuantificarea şi evaluarea riscului de incendiu

115

6.  Controlul riscurilor de incendiu

116

7.  Documente de evaluare

117

TEMA 12.  Combustibilitatea şi periculozitatea materialelor

119

1.  Capabilitatea de combustie

119

2.  Aprinzibilitatea

119

3.  Energia minimă de aprindere

121

4.  Viteza de ardere

122

5.  Temperatura incendiului

123

6.  Emisia de căldură

123

7.  Sarcina termică

124

8.  Clasele de combustibilitate

126

9.  Indicele de combustibilitate

126

10.  Indicele de oxigen

126

11.  Clasele de periculozitate

127

12.  Categorii de pericol de incendiu

127

13.  Intervalul de explozie

127

14.  Presiunea de explozie

128

15.  Cantitatea de gaze rezultate din ardere

129

16.  Durata teoretică de ardere

129

TEMA 13.  Performanţe privind securitatea la incendiu a construcţiilor utilizate

în evaluare riscului de incendiu

131

1.  Noţiuni din normele internaţionale referitoare la securitatea

131

1.1.  Termeni

131

1.2.  Metode de determinare a performanţelor

131

1.3.  Agenţi care intervin asupra clădirilor

131

1.4.  Exigenţele utilizatorului

132

1.5.  Parametri de securitate la incendiu

132

2.  Performanţe privind securitatea la incendiu a construcţiilor utilizate în

evaluarea riscului la incendiu

133

2.1.  Reacţia şi rezistenţa la foc

133

2.2.  Amplasarea şi conformarea la foc a construcţiilor

136

2.3.  Alcătuiri constructive având ca obiective securitatea la incendiu

137

2.4.  Asigurarea evacuării în caz de incendiu

138

2.5.  Timpii de siguranţă la foc

139

2.6.  Categorii privind echipamentele electrice

139

3.  Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor

140

4.  Cauze generatoare de incendii

141

5.  Natura şi mărimea consecinţelor incendiilor

142

6.  Capabilitatea intervenţiei operative

142

7.  Securitatea de incendiu-cerinţă calitativă a construcţiilor

143

TEMA 14.  Calculul sarcinii şi densităţii termice de incendiu

144

1.  Calculul sarcinii termice şi densităţii acesteia potrivit STAS 10903/2-79

144

2.  Calculul sarcinii termice şi densităţii acesteia conform SREN 1991-l-2

144

TEMA 15.  Incendiul - riscul de incendiu - situaţia de urgenţă

150

1.  Incendiul

150

1.1.  Incendiul şi producerea acestuia

150

1.2.  Clasificarea incendiilor

151

2.  Riscul de incendiu

152

2.1.  Definirea şi clasificarea riscului de incendiu

152

2.2.  Controlul riscului de incendiu

154

3.  Situaţia de urgenţă determinată de incendiu

155

3.1.  Definirea situaţiei de urgenţă şi caracteristicile acesteia

155

3.2.  Caracteristici ale situaţiei de urgenţă determinate de incendiu

157

TEMA 16.  Metoda matematică de evaluare a riscului de incendiu

159

1.  Generalităţi

159

2.  Definirea conceptelor fundamentale ale metodei

159

2.1.  Domeniul de utilizare a metodei

159

2.2.  Prezentarea generală a metodei

160

3.  Prezentarea factorilor şi relaţiilor de calcul

160

3.1.  Pericolul potenţial

160

3.2.  Punerea în pericol

161

3.3.  Riscul de incendiu efectiv

163

3.4.  Factorul de gravitate

164

3.5.  Riscul de incendiu acceptat

164

3.6.  Securitatea la incendiu

164

4.  Aplicarea metodei

164

TEMA 17.  Tematica controlului instalaţiilor de prevenire şi stingere a

incendiilor

165

1.  Controlul instalaţiilor de detectare şi semnalizare a incendiilor

165

2.  Controlul instalaţiilor şi mijloacelor de stingere a incendiilor

166

TEMA 18.  Documente de identificare, evaluare şi acoperire a riscului de

incendiu

173

1.  Documentaţia de identificare şi evaluare a riscului de incendiu

173

2.  Scenariul de securitate la incendiu

175

3.  Planul de analiză şi acoperire a riscurilor

177

TEMA 19.  Stabilirea şi cercetarea cauzelor de incendiu

179

1.  Competenţe şi obligaţii privind stabilirea şi cercetarea cauzelor de incendiu

179

2.  Cercetarea cauzelor incendiilor la faţa locului: scopuri, reguli, metode,

procedee şi documente

181

3.  Clasificarea principalelor urme ale incendiilor

185

4.  Particularităţi metodologice şi tehnice de identificare a urmelor caracteristice

şi specifice surselor de aprindere

186

Anexe:

1.  Criterii de performanţă privind siguranţa la foc şi principalii factori de

determinare a acestora

193

2.  Efectele negative ale agenţilor termici, chimici, electromagnetici ori biologici,

care pot interveni în caz de incendiu asupra construcţiilor, instalaţiilor

şi utilizatorilor

195

3.  Timpii de siguranţă la foc şi timpii operativi de intervenţie.

Definire şi factori de evaluare

197

4.  Identificarea riscurilor tehnologice şi scări de gravitate a accidentelor tehnice,

industriale şi nucleare

206

5.  Metodă de determinare a necesităţii echipării construcţiilor cu instalaţii automate

de detectare, semnalizare şi stingere a incendiilor

214

6.  Metodă de determinare a riscului de arson

226

7.  Înţelesul unor termeni şi expresii din domeniul nuclear

232