C U P R I N S

 

Prefaţă

Capitolul  1  Conceptul de prevenire a incendiilor

11

1.  Argumentarea conceptului de prevenire a incendiilor

11

2.  Formele muncii de prevenire a incendiilor

13

Capitolul  2  Organizarea apărării împotriva incendiilor şi a protecţiei civile

15

1.  Conţinut, scop, obiective şi elemente componente

15

2.  Organizarea apărării împotriva incendiilor într-o unitate

16

3.  Organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă

16

4.  Organizarea protecţiei civile într-o unitate economică sau administrativ-teritorială

17

5.  Securitatea civilă

18

Capitolul  3  Unităţi de măsură, greutăţi volumetrice,

formule matematice generale şi specifice activităţilor de prevenire

şi stingere a incendiilor

19

1.  Mărimi şi unităţi de măsură

19

2.  Greutăţi volumetrice specifice

21

3.  Arii şi volume

23

4.  Valorile unor mărimi din căldură, mecanică, electricitate, chimie şi hidraulică,

folositoare pompierilor

24

5.  Relaţii de calcul pentru activităţi specifice pompierilor

30

Capitolul  4  Procese de oxidare şi arderi

34

1.  Oxidarea

34

2.  Arderea

34

3.  Aprinderea

36

4.  Autoaprinderea

37

5.  Inflamarea

38

6.  Autoinflamarea

38

7.  Explozia

39

8.  Răbufnirea

39

9.  Substanţe cu acţiune reciprocă

39

Capitolul  5  Incendiul şi dezvoltarea lui

42

1.  Termenul incendiului

42

2.  Viteza de ardere

42

3.  Evoluţia şi temperatura incendiului. Produsele de ardere

44

4.  Propagarea incendiului, schimbul de gaze şi ventilarea spaţiilor incendiate

47

Capitolul  6  Aprecierea pericolului de incendiu

50

1.  Pericolul de incendiu

50

2.  Parametrii pericolului şi riscului de incendiu

51

3.  Punctele vitale vulnerabile la incendiu

52

4.  Clasificarea materialelor şi substanţelor depozitate după clasa de periculozitate

54

Capitolul  7  Gaze industriale cu pericol de incendiu

56

1.  Hidrogenul

56

2.  Oxigenul

56

3.  Metanul

56

4.  Acetilena

56

5.  Amoniacul

57

6.  Clorul

58

7.  Gaze petroliere lichefiate

58

8.  Gaze cu efect de seră

59

Capitolul  8  Pericolul de incendiu şi explozie al principalelor prafuri combustibile

60

1.  Factori care influenţează aprinderea prafurilor şi pulberilor combustibile

60

2.  Praful şi pulberea de cărbune

64

3.  Praful de lemn

65

4.  Praful de zahăr

66

5.  Praful de cereale şi făină

66

6.  Praful de amidon

67

7.  Praful de materiale plastice

67

8.  Praful de textile

67

9.  Negrul de fum

68

10.  Praful de sulf

68

11.  Prafuri combustibile folosite în industria chimică şi farmaceutică

68

12.  Combaterea exploziilor de prafuri combustibile

68

Capitolul  9  Principalele pulberi de metale combustibile

69

1.  Combustibilitatea metalelor

69

2.  Pericolul de incendiu şi explozie al pulberilor metalice

70

3.  Pulberea de aluminiu

72

4.  Pulberea de magneziu

73

5.  Pulberea de titan

73

6.  Pulberea de zirconiu

74

7.  Pulberea de zinc

74

8.  Pulberea de nichel

74

9.  Pulberea de fier

74

10.  Pulberea de uraniu

75

11.  Pulberea de cupru

75

12.  Pulberea de tantal

75

13.  Stingerea incendiilor de pulberi metalice

75

Capitolul  10  Procese chimice cu pericol de incendiu

77

1.  Procese de descompunere termică

77

2.  Procese de oxidare

77

3.  Procese de hidrogenare

77

4.  Procese de hidroformilare

78

5.  Procese de clorurare

78

6.  Procese de polimerizare

78

7.  Procese de dezalchilare

79

8.  Procese de adiţie la acetilenă

79

9.  Procese de nitrare

79

10.  Procese de sulfonare

79

Capitolul  11  Amplasarea instalaţiilor electrice în funcţie de categoriile de medii

şi protecţia echipamentelor electrice

80

1.  Categoriile de medii în funcţie de pericolul de incendiu

80

2.  Categoriile de încăperi, spaţii sau zone în funcţie de mediu - mediu normal

80

3.  Categoriile de medii cu pericol de explozie

81

4.  Categoriile de medii în funcţie de pericolul de electrocutare

81

5.  Protecţia antiexplozivă

81

6.  Clasificarea cablurilor electrice privind reacţia la foc şi marcarea acestora

84

Capitolul  12  Instalaţii automate de semnalizare a incendiilor

85

1.  Componenţa instalaţiei de detectare şi semnalizare a incendiilor

85

2.  Detectoare de incendiu

85

3.  Alegerea şi amplasarea detectoarelor de incendiu

87

4.  Echipamente de control şi semnalizare -- ECS

88

5.  Butoane de semnalizare

89

6.  Alte sisteme conexe de avertizare

89

Capitolul  13  Factorii atmosferici care influenţează incendiul şi instalaţii de

protecţie a construcţiilor contra trăsnetului

90

1.  Factorii atmosferici care influenţează incendiul

90

2.  Pericolul de incendiu şi explozie creat de trăsnet

91

3.  Criterii de prevedere şi amplasare a instalaţiilor contra trăsnetului

92

4.  Elementele instalaţiilor de paratrăsnet

93

5.  Instalaţii de protecţie montate pe construcţii contra efectelor directe ale trăsnetului

94

6.  Instalaţii montate independent de construcţii contra efectelor directe ale trăsnetului

95

7.  Instalaţii de protecţie contra efectelor secundare ale trăsnetului

95

8.  Protecţia contra descărcărilor electrice laterale

95

9.  Calculul zonei de protecţie contra incendiilor

96

10.  Rezistenţa prizei de pământ

97

Capitolul  14  Rezistenţa la foc a materialelor de construcţii şi a clădirilor

98

1.     Noţiuni privind principalele proprietăţi fizico-mecanice ale materialelor, conexe

modului de comportare la foc

98

2.  Reacţia şi rezistenţa la foc

105

3.  Combustibilitatea şi rezistenţa la foc a materialelor şi elementelor de construcţii.

Determinarea gradului de rezistenţă la foc al construcţiilor

107

4.  Elemente de compartimentare a construcţiilor împotriva incendiilor

111

5.  Combustibilitatea materialelor plastice

116

6.  Ignifugarea materialelor combustibile din lemn şi textile utilizate în construcţii

118

Capitolul  15  Substanţe periculoase

120

1.  Substanţe periculoase, clasificare şi noţiuni conexe

120

2.  Substanţe periculoase implicate în accidente majore

124

3.  Măsuri de prevenire a evenimentelor ce implică substanţe toxice şi

acţiuni de decontaminare

126

Capitolul  16  Instalaţii speciale de stingere

128

1.  Clasificarea instalaţiilor de stingere a incendiilor

128

2.  Instalaţii de hidranţi

128

3.  Instalaţii de sprinklere

130

4.  Instalaţii de drencere

133

5.  Instalaţii de apă pulverizată

133

6.  Instalaţii de spumă

134

7.  Instalaţii de gaze inerte

136

8.  Instalaţii cu pulberi stingătoare

137

9.  Instalaţii cu abur

138

10.  Instalaţii cu haloni

138

11.  Instalaţii cu aerosoli

139

12.  Instalaţii cu alţi agenţi stingători speciali - înlocuitori de haloni

139

13.  Instalaţii cu ceaţă

140

14.  Coloane uscate

140

Capitolul  17  Cauzele incendiilor

141

1.  Cauzele tehnice ale incendiilor

141

2.  Cauze de incendii

146

Capitolul  18  Reguli generale de prevenire şi stingere a incendiilor

147

1.  Reglementarea folosirii focului deschis şi fumatului

147

2.  Reguli privind lucrările de sudare şi taiere a metalelor

148

3.  Reguli privind instalaţiile electrice

149

4.  Reguli privind sistemele şi mijloacele de încălzire

150

5.  Reguli privind efectuarea unor lucrări cu lichide combustibile la vopsire

151

6.  Reguli privind depozitarea materialelor şi substanţelor combustibile

152

7.  Reguli privind evacuarea în caz de incendiu

153

8.  Reguli privind  limitarea şi stingerea incendiilor

153

Capitolul  19  Controlul instalaţiilor aferente construcţiilor şi al instalaţiilor

de protecţie împotriva incendiilor

155

1.  Controlul instalaţiilor electrice interioare

155

2.  Controlul instalaţiilor de detectare automată a incendiilor

160

3.  Controlul instalaţiilor şi mijloacelor de încălzire

161

4.  Controlul instalaţiilor şi mijloacelor de încălzire

161

5.  Controlul instalaţiilor de ventilaţie

162

6.  Controlul instalaţiilor şi mijloacelor de stingere a incendiilor

163

Capitolul  20  Clasificarea, cercetarea, evidenţa şi raportarea incendiilor

167

1.  Competenţe şi obligaţii privind stabilirea şi cercetarea cauzelor de incendiu

167

2.  Clasificarea incendiilor

168

3.  Cercetarea cauzelor incendiilor la faţa locului

169

4.  Clasificarea principalelor urme ale incendiilor

172

5.  Particularităţi metodologice şi tehnice de identificare a urmelor caracteristice

incendiilor şi a surselor de aprindere

172

Capitolul  21  Propagarea şi evacuarea fumului şi gazelor din clădiri

176

1.  Pericolul prezentat de fum

176

2.  Mecanismul de propagare a fumului în clădiri

176

3.  Evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi

177

Capitolul  22  Evacuarea şi salvarea persoanelor din clădiri

179

1.  Evacuarea persoanelor

179

2.  Salvarea persoanelor

180

Capitolul  23  Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor

182

1.  Noţiuni de hidrostatică şi de mişcare a lichidelor în conducte

182

2.  Înălţimea de aspiraţie

185

3.  Lovitura de berbec (şocul hidraulic)

186

4.  Jeturi de apă. Forţa de reacţie a ţevilor

187

5.  Reţele exterioare de distribuţie

188

Capitolul  24  Identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu

190

1.  Reglementări specifice

190

2.  Definirea şi clasificarea riscurilor de incendiu

190

3.  Managementul riscurilor de incendiu

192

4.  Metode de lucru

192

5.  Identificarea pericolelor şi riscurilor de incendiu

192

6.  Estimarea, cuantificarea şi evaluarea riscului de incendiu

193

7.  Controlul riscurilor de incendiu

194

8.  Documente de evaluare şi acoperire a riscurilor de incendiu

195

9.  Ingineria securităţii la incendiu

198

10.  Praguri critice pentru acoperirea progresivă a riscurilor de incendiu

198

Capitolul  25  Procedee de întrerupere a procesului de ardere,

dispozitive de intervenţie, calculul forţelor şi

mijloacelor de intervenţie

200

1.  Procedee de întrerupere a proceselor de ardere

200

2.  Dispozitive de intervenţie

201

3.  Fazele şi cinetica incendiului

203

4.  Metode de calcul a forţelor şi mijloacelor de intervenţie

205

Capitolul  26  Substanţe de stingere

208

1.  Substanţe de stingere prin răcire

208

2.  Substanţe de stingere prin izolare

210

3.  Substanţe folosite la reducerea conţinutului maxim de oxigen

211

4.  Substanţe de stingere prin inhibiţie chimică

212

5.  Aerosoli

213

6.  Alţi agenţi stingători speciali - înlocuitori de haloni

213

Capitolul  27  Pompe şi aparate folosite Ia stingerea incendiilor

214

1.  Pompe cu piston

214

2.  Pompe centrifuge

214

3.  Pompe de vid

215

4.  Ejectoare

216

5.  Hidrofoare

216

Capitolul  28  Manometre, barometre şi debimetre

217

1.  Manometre

217

2.  Barometre

217

3.  Debimetre

218

Capitolul  29  Stingătoare de incendiu, furtunuri şi ţevi de refulare

219

1.  Stingătoare de incendiu

219

2.  Furtunuri de refulare

220

3.  Ţevi de refulare

221

Capitolul  30  Maşini şi utilaje de stingere a incendiilor

223

1.  Clasificarea autospecialelor

223

2.  Autospeciale de stingere a incendiilor cu apă şi spumă

223

3.  Autospeciale de stingere a incendiilor cu praf şi azot

227

4.  Autospeciale de stingere a incendiilor cu jet de gaze

228

5.  Autospeciale pentru evacuarea fumului şi gazelor la incendii şi iluminat

229

6.  Autoscări mecanice

230

7.  Nave maritime şi fluviale de stins incendii

231

8.  Motopompe pentru stingerea incendiilor

232

9.  Generatoare de spumă uşoară

233

10.  Tunuri de apă şi spumă

234

11.  Maşini uşoare şi alte utilaje pentru intervenţii la incendii

234

12.  Autospeciale de descarcerare

234

13.  Autospeciale de cercetare şi de intervenţie la dezastre

235

14.  Ambulanţe

236

Capitolul  31  Alimentarea cu apă a maşinilor de incendiu

237

1.  Alimentarea directă cu apă

237

2.  Alimentarea în releu cu apă

237

3.  Alimentarea în navetă cu apă

238

4.  Alimentarea mixtă cu apă

238

Capitolul  32  Dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor

239

1.  Criterii generale de dotare

239

2.  Instalaţii pentru alarmare, avertizare, semnalizare şi stingere a incendiilor

240

3.  Instalaţii de stingere a incendiilor

241

4.  Maşini de stingere a incendiilor

243

5.  Mijloace de protecţie şi salvare

244

Capitolul  33  Organizarea intervenţiei pentru stingerea incendiilor

246

1.  Cerinţe şi măsuri tehnico-organizatorice

246

2.  Documente de organizare, desfăşurare şi conducere a intervenţiei

247

3.  Stabilirea concepţiei de intervenţie la incendii

248

4.  Capabilitatea intervenţiei operative

250

Capitolul  34  Tehnici, reguli şi măsuri pentru asigurarea securităţii personalului

pe timpul situaţiilor de urgenţă

250

1.  Aspecte generale

250

2.  Efecte negative ale situaţiilor de urgenţă

250

3.  Mijloace de protecţie şi salvare a persoanelor

250

4.  Securitatea servanţilor pe timpul intervenţiei

251

5.  Securitatea persoanelor din zona evenimentelor

252

Capitolul  35  Situaţii de urgenţă

253

1.  Situaţia de urgenţă şi caracteristicile acesteia

253

2.  Tipuri de riscuri

253

3.  Factori de risc

254

4.  Efectele, impactul şi urmările riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă

255

5.  Caracteristici ale situaţiilor de urgenţă determinate de incendii

256

Capitolul  36  Servicii de urgenţă: rol, misiuni, clasificare şi trăsături

257

1.  Rolul şi misiunile serviciilor de urgenţă

257

2.  Clasificarea serviciilor de urgenţă

257

3.  Trăsăturile caracteristice serviciilor de urgenţă

258

Capitolul  37  Organizarea şi funcţionarea inspectoratelor pentru situaţii

de urgenţă

259

1.  Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

259

2.  Inspectoratele teritoriale pentru situaţii de urgenţă

260

Capitolul  38  Organizarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă

262

Capitolul  39  Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor private pentru

situaţii de urgenţă

264

Capitolul  40  Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor pentru asistenţă

medicală de urgenţă şi ale serviciilor sanitar veterinare

266

1.  Serviciile de asistenţă medicală de urgenţă

266

2.  Serviciile sanitar veterinare

267

Capitolul  41  Organizarea şi funcţionarea serviciilor pentru apelul unic

de urgenţă-112

269

1.  Aspecte generale

269

2.  Scopul şi avantajele Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă SNUAU

269

3.  Organizarea SNUAU

270

4.  Atribuţiile SNUAU

270

Capitolul  42  Organisme locale pentru managementul situaţiilor de urgenţă

271

1.  Constituirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă

271

2.  Obligaţiile persoanelor din comitetele pentru situaţii de urgenţă

271

3.  Constituirea centrelor operative pentru situaţii de urgenţă

271

4.  Atribuţiile comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă

272

5.  Celule de urgenţă

272

Anexe :

1.     Criterii de performanţă privind siguranţă la foc şi principalii factori de

determinare a acestora

273

2.     Efectele agenţilor termici, chimici, electromagnetici ori biologici care pot

interveni în caz de incendiu asupra construcţiilor, instalaţiilor şi

utilizatorilor

274

3.  Timpii de siguranţă la foc şi timpii operativi de intervenţie

275

4.  Calculul densităţii sarcinii termice

279

5.  Identificarea riscurilor tehnologice şi scara de gravitate a accidentelor

tehnice

282

6.  Metoda matematică de evaluare a riscului de incendiu

286

7.  Debite specifice ale capetelor de debitare şi coeficienţi de corecţie

289

8.  Intensităţi de stingere, de protecţie şi de răcire

290

9.  Exemple de calcul a mijloacelor necesare pentru stingerea incendiilor

292

10.  Ocupaţii profesionale pentru personalul din domeniile protecţiei civile şi

apărării împotriva incendiilor

295

Bibliografie selectivă

296